Privacybeleid

Praktijk Hedel
Pia Rondeel Dominee Meinsmastraat 10, 5657 DB, 5321 HR Hedel

Privacy document

Uw privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Met uw toestemming kan uw dossier ook worden gebruikt bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De praktijkwaarneming wordt verzorgd door mevrouw Karen Gielis, eveneens gestalttherapeut, woonachtig in Veldhoven. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard (vanaf 18 jaar). Het dossier van minderjarigen wordt 20 jaar bewaard erbij opgeteld de jaren voordat zij 18 jaar worden.

Privacy op de zorgfactuur.

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie de kosten van het consult

© 2024 Praktijk Hedel - All rights reserved.
Deze website is ontwikkeld door Vuewer

Privacybeleid Therapieovereenkomst